Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7


Bài tập1. Đọc bài viết sau đây của một bạn học sinh lớp 6 và thực hiện các nhiệm vụ:a) Nhận xét xem nhân vật ông Bụt trong bài viết này có nét gì giống và có gì khác với...