Soạn bài Trợ từ, thán từ Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 70, SGK.   Trong các câu dưới đây, từ nào (trong các từ in đậm) là trợ từ, từ nào không phải là trợ từ?a) Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi cuốn sách này.b) Chị Dậu là...