Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


1. Từ nách làm một từ phổ biến, quen thuộc với mọi người  với nghĩa "mặt dưới chỗ cánh tay nối với ngực". (Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê chủ biên). Nhưng trong câu thơ dưới đây, từ nách mang...