Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 58, SGK.   Tìm một số từ ngữ địa phương nơi em ở hoặc ở vùng khác mà em biết. Nêu từ ngữ toàn dân tương ứng.Trả lời:   So sánh từ ngữ địa phương với từ...