Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em


1. Nhận xét về bố cục của văn bản lời tuyên bố (phần trích trong SGK).Trả lời:Sau hai đoạn đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới và kêu gọi khẩn thiết...