Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Đập đá ở Côn Lôn


1. Thơ “nói chí” của văn học trung đại thường biểu hiện chí khí của các bậc trượng phu anh hùng qua các hình thức sau:a) Trực tiếp thể hiện chí khí.b) Miêu tả một vật tầm thường, nhỏ bé...