Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


1. Đề 1, trang 92, SGKSo sánh tài sắc của Thuý Vân và Thuý Kiều được thể hiện trong đoạn trích sau:Đầu lòng hai ả tố nga,Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.Mai cốt cách, tuyết tinh thần,Mỗi người...