Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 1


1. Bài tập trang 193, SGK.Trong lời đề tựa kịch Vũ Nhu Tô, Nguyễn Huy Tưởng viết:“Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết.Cầm hút chẳng qua cùng một bệnh với Dan Thiềm....