Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Nhận xét nào sau đây không chính xác về đoạn văn?A - Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản.B - Đoạn văn phải có các quan hệ từ đứng đầu để nối kết với các...