Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?


  Đề bàiTa đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời. Lời giải chi tiết- Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của Đảng được chuyển lên Việt...

  Đề bài

  Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTa đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của Đảng được chuyển lên Việt Bắc để bào toàn lực lượng.

  – Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt:

  + Về chính trị:

     ● Thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.

     ● Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) để mở rộng và tập hợp lực lượng.

  + Về kinh tế: đề ra các chính sách nhằm duy trì, phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực.

  + Về quân sự: tăng cường tuyển chọn binh lính tham gia nhập ngũ chiến đấu.

  + Về văn hóa: tăng cường và phát triển phong trào bình dân học vụ. Duy trì giảng dạy và học tập ở các bậc học trong hoàn cảnh chiến tranh.

  Bài tập cùng chuyên mục