báo cáo kết quả học tập

Đề bài: Xay dung bao cao hoc tap. Thầy giáo chủ nhiệm phân công em báo cáo kinh nghiệm học tập tại Hội nghị học tốt của trường. Em hãy xây dựng bản báo của mình để đọc trước hội...