Cày đồng đang buổi ban trưa

Đề bài: Hình ảnh người nông dân lao động sản xuất là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh đó đã đi vào cả thơ văn. Em hãy phát biểu cảm nghĩ về bài thơ: “Cày đồng đang buổi ban trưa”.Hướng...