Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định

Đề bài: Nhà văn nga Lép Tôn – xtôi nói: “ Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh/...