Mấy ý nghĩ về thơ

Đề bài: “Thơ phải có tư tưởng, có ý thức, vì bất cứ cảm xúc, tình tự nào của con người cũng dính liền với sự suy nghĩ. Nhưng tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc...
Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) Câu 1: Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người: + Thơ là xúc cảm từ cảm xúc, chính...
Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) Câu 1: Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người: + Thơ là xúc cảm từ cảm xúc, chính...