Người ta đi cấy lấy công

Cam nghi ve bai ca dao Nguoi ta di cay lay cong. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Người ta đi cấy lấy công… Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng Từ thưở nằm nôi...