Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?


  Đề bàiTại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?Lời giải chi tiếtNước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành vì:- Đây là xu hướng chuyển dịch tích cực, nhằm thích nghi và hội nhập với thị trường khu vực và...

  Đề bài

  Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

  Lời giải chi tiết

  Nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành vì:

  – Đây là xu hướng chuyển dịch tích cực, nhằm thích nghi và hội nhập với thị trường khu vực và thế giới.

  – Nhà nước đã đề ra đường lối phát triển công nghiệp, đặc biệt là đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.

  – Chịu sự tác động của thị trường – nhân tố điều tiết sản xuất, những thay đổi của nhu cầu thị trường ảnh hưởng nhiều đến sản xuất từ đó làm thay đổi cơ cấu ngành và sản phẩm.

  – Chịu tác động của các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội: nhằm phát huy thế mạnh về nguồn nguyên liệu cũng như lao động ở những khu vực kém phát triển, tăng thu nhập cũng như thúc đẩy kinh tế – xã hội ở các vùng này.