Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ


Lời giải chi tiết1.  Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì?Trả lời:Nai Nhỏ xin phép cha cho đi chơi xa với bạn. Cha Na Nhỏ nói: Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể...