Tập đọc: Bàn tay dịu dàng


Lời giải chi tiết1. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất?Trả lời:Những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất: lòng An nặng trĩu nỗi buồn, chẳng bao giờ An còn...