Tập đọc: Bóp nát quả cam


Lời giải chi tiết1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?Trả lời:Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.2. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?Trả lời:Trần Quốc...