Tập đọc: Cây dừa


Lời giải chi tiết1. Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?Trả lời:Các bộ phận của cây được so sánh như sau:- Lá dừa: như cánh tay dang ra đón gió, như...