Tập đọc: Lá cờ


Lời giải chi tiết1. Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu?Trả lời:Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở trước bót của giặc.2. Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào?Trả lời:Hình ảnh lá cờ rực...