Tập đọc: Mít làm thơ (tiếp theo)


Lời giải chi tiết1. Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ những câu thơ như thế nào?Trả lời: Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ những câu thơ như sau:- Tặng Biết Tuốt:Một hôm đi dạo...