Tập đọc: Những quả đào


Lời giải chi tiết1. Người ông dành những quả đào cho ai?Trả lời:Ông dành những quả đào cho vợ và ba người cháu nhỏ.2.  Mỗi cháu của ông đã làm gì với quả đào?Trả lời: - Xuân ăn đào rồi...