Tập đọc: Phần thưởng


Lời giải chi tiết1. Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.Trả lời: Những việc làm tốt của bạn Na: Na gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần còn làm trực nhật...