Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà


Lời giải chi tiết1.  Bé Hà có sáng kiến gì?Trả lời:Bé Hà có sáng kiến chọn một ngày lễ làm ngày của ông bà.2.  Hai bố con Hà chọn ngày nào làm “ngày ông bà”? Vì sao?Trả lời:Hai bố con...