Tập đọc: Sông Hương


Lời giải chi tiết1. Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương.Trả lời:Những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương đó là: Xanh  thẳm, xanh biếc, xanh non.2.  Vào mùa hè và vào...