Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim


Lời giải chi tiết1. Thông bào của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Trả lời: Thông bào của thư viện có 3 mục, đó là:- Mục 1: Giờ mở cửa- Mục 2: Cấp thẻ mượn sách- Mục...