Tập đọc: Tiếng võng kêu


Lời giải chi tiết1.  Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?Trả lời:Bạn nhỏ trong bài thơ đang ru em ngủ.2. Cho biết mỗi ý sau đây được nói trong những câu thơ nào?Trả lời:a) Đưa võng ru em.Kẽo cà...