Tập đọc: Vè chim


Lời giải chi tiết1. Tìm tên các loài chim được kể trong bài.Trả lời:Tên các loài chim được kể trong bài là  : gà, chim sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, chim khách, chim sẻ, chim sâu, tu hú,...