Tập làm văn: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu


Lời giải chi tiết1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen: Trả lời:a. Chú Cường rất khỏe.- Chú Cường thật là khỏe!b. Lớp mình hôm nay rất sạch.- Lớp mình hôm nay mới sạch...