Tập làm văn – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon:a)................................................................................................................................................b)................................................................................................................................................TRẢ LỜI:Đọc bài báo trong sách Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính...