Tây tiến


Câu 1: Bố cục bài thơ   Bài thơ chia làm 4 đoạn sau:   + Đoạn 1 (14 câu thơ đầu): Nói về những cuộc hành quân vất vả của những người chiến sĩ cách mạng và khung cảnh nơi các chiến sĩ...