Test yourself 1 – Tự kiểm tra 1 – Sách bài tập Tiếng Anh 10 mới


1. Find the word which is pronounced differently in the part underlined.Tìm từ được phát âm khác ở phần được gạch dưới.1. A. best                  B. test     C. modest     ...