Test yourself 1 – Tự kiểm tra 1 – Sách bài tập Tiếng Anh 12 mới


1. Listen to the following sentences and underline the sounds that are affected by assimilation. (Nghe những câu sau đây và gạch dưới những âm thanh mà bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)1. The best man is standing next...