TEST YOURSELF 1 – Tự kiểm tra 1 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới


1. Write the words in the correct boxes. (1 p)Viết các từ vào ô đúng.KEY 2. Write the right word/ phrase under each picture. (1 p)Viết từ/cụm từ đúng dưới mỗi bức tranh.KEY1. buffalo-drawn cart2. abbreviations3. beach games4. pastures5. communal house...