Test yourself 2 – Tự kiểm tra 2 – Sách bài tập Tiếng Anh 10 mới


1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.Đặt các từ hoặc cụm từ vào cột bên phải theo mô hình trọng âm của chúng.hearing aid             electronic book   ...