Test yourself 2 – Tự kiểm tra 2 – Sách bài tập Tiếng Anh 12 mới


1. Listen to the recording and mark the stressed syllables in the following sentences. (Nghe đoạn ghi âm và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong câu sau đây.)1. Animal and plant extinction can ruin the ecosystem and...