Test yourself 2 – Tự kiểm tra 2 – Sách bài tập Tiếng Anh 6 mới


TEST YOURSELF 21 Find the word which has a different sound in the part underlined. (1.0 p)[ Tim từ có phát âm khác ở phần được gạch chân]Đáp án:1.B               2. A    ...