Test yourself 2: Units 9-10 – Tự kiểm tra 2 – Sách bài tập Tiếng Anh 11


1. Listen and mark (rising intonation), (falling questions) or (fall-rise intonation) on the questions in B's responses.Nghe và đánh dấu (tăng ngữ điệu), (giảm ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu tăng-giảm) đối với câu hỏi trong câu trả lời của B.1.      ...