Test Yourself 3 – Tự kiểm tra 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 6 mới


TEST YOURSELF 31 Find the word which has a different sound in the part underlined. (1.0 p)[ Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại]Đáp án:1. D       2. B        3. A...