TEST YOURSELF 3 – Tự kiểm tra 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới


TEST YOURSELF 31 Circle the word with a different stress pattern from the others.(1 p)[ Khoanh từ có trọng âm khác so với các từ còn lại]Đáp án:1.C            2. A          ...