Test Yourself 4 – Tự kiểm tra 4 – Sách bài tập Tiếng Anh 6 mới


TEST YOURSELF 41 Find the word which has a different sound in the underlined part. (1.0 p)[ Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại]Đáp án:1. C      2. B       3. C...