TEST YOURSELF 4 – Tự kiểm tra 4 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới


TEST YOURSELF 41 a Choose the word marked A, B, C, or D that has a different stress pattern from the others. (1 p)[ Chọn từ được đánh dấu A, B, C hay D có trọng âm khác với các...