Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)


Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Trần Thủ Độ là một thái sư lừng danh đời Trần: Bốn sự kiện và cách ứng xử của ông.2. Là người góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi vai trò lịch sử...
I - Gợi dẫn 1. Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Lí, huyện Chương Đức, nay thuộc xã Chúc Sơn, huyện Chương Mĩ, Hà Tây. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1442 và giữ vai trò quan trọng trong việc biên...
       Bài Thái sư Trần Thủ Độ là một bài bình phẩm nhân vật lịch sử rất đặc sắc của Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt sử kí toàn thư. Nhân cách cao đẹp của Trần Thủ Độ...