Thao tác lập luận bình luận


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN- Mục đích: Đánh giá, bàn luậnvà xác định phải trái, dở hay, đúng sai, phải có sự trao đổi ý kiến với người đối thoại.- Yêu cầu:    +...