Thao tác lập luận so sánh


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNHCâu 1:- Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều.- Đối tượng so sánh: Văn chiêu hồn.Câu 2: Phân tích những điểm giống và...