Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003


Câu 1:a. Bản thông điệp nêu lên vấn đề phòng chống AIDS.b. Đó là một vấn đề rất cần phải đặt lên "vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế" của...