Thu nhập, xử lí số liệu


  a)Thu nhập số liệu- Phác thảo đề cương- Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.+ Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.+ Các kết quả điều tra về tự nhiên,...

  a)Thu nhập số liệu

  – Phác thảo đề cương

  – Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

  + Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

  + Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

  + Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

  + Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

  – Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

  b)Xử lí tài liệu

  – Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

  – Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.