Thực hành một số phép tu từ cú pháp


I. PHÉP LẶP CÚ PHÁPCâu 1:a. Những câu có lặp kết cấu cú pháp trong đoạn văn trích Tuyên ngôn Độc lập:- Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không...