Thực hành một số phép tu từ ngữ âm


I. TẠO NHỊP ĐIỆU VÀ ÂM HƯỞNG CHO CÂUCâu 1:- Sự phối hợp nhịp ngắn và dịp dài:  + Một dân tộc – đã gan góc – chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay: 3 – 3 –...